Aktualności / Podpisanie umowy na Termomodernizację Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach

Podpisanie umowy na Termomodernizację Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach

2017-08-02 13:55

Powiat Kartuski podpisał umowę o dofinansowanie projektu

Kompleksowa termomodernizacja Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach”

 

Podczas Sesji Rady Powiatu Kartuskiego, która odbyła się dnia 27 lipca 2017r. z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka i Członka Zarządu Województwa Pomorskiego Pana Ryszarda Świlskiego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.Kompleksowa termomodernizacja Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Przedmiotowy projekt został złożony przez Powiat Kartuski w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego zgodnie z systemem wyboru projektów przewidzianym w ramach RPO WP 2014 – 2020 obejmującym tryb pozakonkursowy.

Wniosek o dofinansowanie projektu został opracowany zgodnie z informacjami podanymi w trakcie procesu identyfikacji i zamieszczonymi w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego.

 

Cały zakres projektu wynika z przygotowanych na potrzeby projektu audytów energetycznych oraz audytu efektywności energetycznej. Na podstawie tych opracowań realizacja projektu zakłada wykazanie 44,24 % średniej oszczędności energii przypadającej na budynek objęty projektem.

 

Projekt dotyczy przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych  w zakresie 3 budynków Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach:

I. Budynek A – przewidziany zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych  budynku, wymianę i zaizolowanie przewodów odgromowych, wymianę parapetów, położenie elementów instalacji elektrycznej, demontaż balkonów, montaż barier ochronnych, docieplenie stropu kondygnacji czwartej i stropodachu z montażem nawiewników, modernizację układu wentylacji mechanicznej bloku porodowego i bloku operacyjnego, montaż nawiewników higrosterowalnych.

Ponadto w ramach modernizacji instalacji grzewczej, prace w budynku A obejmują instalację jednostki składającej się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła, gazowego kotła kondensacyjnego i zbiornika akumulacyjnego czyli zespołu, który będzie stanowił źródło energii cieplnej dla central klimatyzacyjnych bloku porodowego i bloku operacyjnego.

Opracowany audyt energetyczny przewiduje roczne oszczędności kosztów energii dla budynku A na poziomie 32,25 %.

 

II. Budynek B – przewidziany zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.: wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ościeży i konstrukcji balkonów, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę lub przełożenie rur spustowych, przełożenie elementów instalacji elektrycznej, zaizolowanie przewodów instalacji odgromowej, wymianę drzwi, modernizację przegrody strop zewnętrzny poprzez zastosowanie wielowarstwowego materiału izolacyjnego.

Opracowany audyt energetyczny przewiduje roczne oszczędności kosztów energii dla budynku B na poziomie  30,02 %.

 

III. Budynek Apteka – przewidziany zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. : ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ościeży, wymianę parapetów zewnętrznych , wymianę lub przełożenie rur spustowych, przełożenie elementów instalacji elektrycznej, zaizolowanie przewodów instalacji odgromowej,  wymianę solarki drzwiowej, demontaż parapetów, okien (z zaślepieniem otworów) i murków naświetli, wykonanie ocieplenia z hydroizolacją, wykonanie drenażu opaskowego wzdłuż ścian zewnętrznych, prace dekarskie w tym wymianę rur spustowych i obróbki blacharskie, demontaż elementów instalacji zewnętrznych  i ich ponowny montaż, modernizację przegrody stropodach poprzez zastosowanie wielowarstwowego układu izolacyjnego, ponadto przewiduje się demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, prace dekarskie w tym wymianę rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie oraz położenie ocieplenia z izolacją.

Opracowany audyt energetyczny przewiduje roczne oszczędności kosztów energii na poziomie 70,45%.

 

Ponadto zakres projektu przewiduje:

- instalację paneli fotowoltaicznych,

- wymianę windy osobowej,

- wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego

 

Kompleksowe przeprowadzenie wymienionych prac, które zakłada realizacja projektu pozwoli na znaczne ograniczenie strat energetycznych oraz wpłynie na racjonalizację poziomu energii zużywanej przez przedmiotowe budynki PCZ.

Okres realizacji projektu przewidziany jest do 30.11.2018 roku.

 

Wartość całkowita przedsięwzięcia to kwota 5 107 953, 37 zł.

Wydatki kwalifikowalne obejmują wartość 4 157 068,56 zł, co stanowi podstawę do pozyskanego dofinansowania w wysokości 3 533 508,27 zł tj. 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Działanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach, którego realizowany będzie projekt związany z termomodernizacją szpitala wspiera wyłącznie głęboką termomodernizacja budynków, uwzględniającą wszystkie niezbędne prace z tytułu poprawy efektywności energetycznej .  

 

 

Galeria
DSC03952.JPG DSC03953.JPG DSC03956.JPG
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Czerwiec 2018

45

1112141516

181920212224

2526272829


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski