Org. pozarządowe / Zostaw 1 % podatku w powiecie kartuskim

Zostaw 1 % podatku w powiecie kartuskim

2007-11-27 12:20

 

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Powiatu Kartuskiego!

 

Apelujemy o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego Powiatu Kartuskiego. W zeznaniu podatkowym w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wystarczy wpisać numer KRS organizacji oraz kwotę, którą chcemy jej przekazać.

Wciąż najwięcej środków z 1 % podatku trafia do dużych ogólnopolskich organizacji. Przekazując swój podatek naszym organizacjom wspieramy osoby potrzebujące z powiatu kartuskiego oraz inicjatywy, które odbywają się na naszym terenie takie jak m.in.: prowadzenie hospicjum domowego, wspieranie rozwoju oddziału chirurgii kartuskiego szpitala, pomoc osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom, wspieranie rozwoju edukacyjnego, kulturalnego i sportowego dzieci, itd.

 

Wspieraj lokalnie i wybierz organizację, której chcesz przekazać swój 1 % podatku w tym roku

 

Komu pomagają i czym się zajmują

 

Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno Nr KRS 0000014505

ul. Sportowa 30, 83-311 Goręczyno, e-mail: gryfgoreczyno@wp.pl, www.gryfgoreczyno.futbolowo.pl

Celem działania Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rozwój społeczności lokalnej. Stowarzyszenie z uzyskanych środków prowadzi zajęcia sportowe, organizuje turnieje oraz festyny rodzinne. 


Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska nad Jeziorem Stacinko, Nr KRS 0000015149

Mściszewice 90 b, 83-321 Mściszewice (Skoczkowo), tel. 502 607 411, 58 685 00 43, e-mail: halinamarek15@wp.pl

Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających racjonalnemu kształtowaniu i zagospodarowaniu Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym położonego na jego terytorium jeziora Stacinko i jego bezpośredniego sąsiedztwa.


Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” Nr KRS 0000027416 

Szklana 1, 83-334 Miechucino, tel. 58 681 91 79, e-mail: orwszklana@wp.pl, www.usmiechdziecka.com.pl

Fundacja działa od 2000 r. Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, wspomaganie placówek oświatowych dla niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo- wychowawczych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Finansujemy leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży.  Prowadzimy zbiórki celowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, pozyskujemy środki na rehabilitację i leczenie. Prowadzimy szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Priorytetowym działaniem od roku 2006  jest prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej – placówki dla osób z niepełnosprawnością sprzężona w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością głęboką. Ośrodek jest miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny w ramach, którego udzielamy specjalistycznego wsparcia psychologicznego, logopedycznego, rehabilitacyjnego dla dzieci w wieku do 7 lat. Obecnie dysponujemy budynkiem o powierzchni około 2500 m2 wraz z basenem. Środki przekazane nam z 1% podatku przeznaczymy przede wszystkim na bieżąca działalność tej placówki., ponieważ bardzo zależy nam na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez dostęp do wyspecjalizowanych zajęć dydaktycznych i rehabilitacyjnych.


Pomorskie Stowarzyszenie Charytatywne na rzecz Pomocy Społecznej Nr KRS 0000053147

Nowe Łosienice 39, 83-323 Kamienica Szlachecka, tel. 58 684 34 92, e-mail: dps-losienice@wp.pl

Stowarzyszenie prowadzi dom pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające osoby wymagające całodobowej pomocy i opieki z powodu choroby psychicznej, które nie mogą liczyć na taką pomoc we własnym środowisku.


Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” Nr KRS 0000054195

Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo, tel. 58 684 36 99, e-mail: kaszubskafundacja@interia.pl, www.podarujtrocheslonca.pl, Fundacja jest na facebooku

"Podopieczni Fundacji to młodzież i dzieci niepełnosprawne. Fundacja prowadzi Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze w Pierszczewie, Sikorzynie i Strzepczu, a także Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Oprócz edukacji i rehabilitacji Fundacja wspiera także rodziny osób niepełnosprawnych."


Stowarzyszenie „Kolegiata Kartuska” w Kartuzach Nr KRS 0000066079

ul. Klasztorna 5, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 20 85, e-mail: emiaskowski@wp.eu, www.kolegiatakartuzy.pl

Stowarzyszenie zajmuje się rewitalizacją Zespołu Poklasztornego Ojców Kartuzów. Dzięki środkom pozyskanym z 1% udało się dokonać I etapu remontu eremu, przeprowadzić prace remontowe i porządkowe  oraz  wydać materiały promocyjne o Kolegiacie. W tym roku za środki z 1% Stowarzyszenie chciałoby przeprowadzić część remontu dachu Kolegiaty.


Stowarzyszenie „Tacy Sami” Nr KRS 0000101360

ul. Gdańska 3, 83-304 Przodkowo, tel. 501226418, e-mail: beatalud@wp.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, działa też na rzecz
rozwoju edukacji na wsi i wyrównywanie szans w dostępie do kultury, sportu i rekreacji. Środki pozyskiwane przez Stowarzyszenie pomagają w integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i umożliwiają lepszy dostęp do specjalistycznej pomocy rehabilitacyjnej
i edukacji. 


"Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure" Nr KRS 0000177231

ul. Raduńska 2E, 83-307 Kiełpino, tel. 696 432 704, e-mail: mg.grubba@wp.pl, www.faure.org.pl

Celem Fundacji jest popieranie i promocja sztuki, wspieranie młodych talentów oraz ożywienie życia kulturalnego społeczeństwa. Poprzez organizowanie koncertów muzyki klasycznej, konkursów, warsztatów i wykładów Fundacja chce zwrócić uwagę na potrzebę obecności sztuki w życiu człowieka.


Akademicki Klub Jeździecki Trójmiasto Nr KRS 0000211790

ul. Szeroka 23, 83-331 Niestępowo, klub jest na facebooku

Celem działania klubu jest sfera zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez uprawianie rekreacji, turystyki i sportu jeździeckiego oraz ich popularyzacja, udział we współzawodnictwie sportowym, pielęgnowanie i popularyzacja tradycji jeździeckich oraz troska o ochronę środowiska naturalnego człowieka.   


Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr KRS 0000215142

ul. Gdyńska 7A, 83-330 Żukowo, tel. 58 681 83 71, e-mail: stowzukowo@wp.pl, www.soswzukowo.idsl.pl

Stowarzyszenie opiekuje się osobami niepełnosprawnymi. Działalność organizacji pozwala m.in. na zakup sprzętów rehabilitacyjnych, akcesoriów medycznych, okularów, paczek żywnościowych, dofinansowanie projektów eduk.- terapeutycznych, wyjazdów, wyżywienia.


Kartuskie Centrum Caritas Nr KRS 0000229780

os. Wybickiego 35, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 26 00, e-mail: mtrybowski@pelplin.opoka.org.pl, www.caritas.kartuzy.pl

Kartuskie Centrum Caritas prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci oraz hospicjum domowe. Organizuje także kolonie letnie oraz półkolonie. W lutym 2014 roku z jego inicjatywy otwarto w Kartuzach „Okno Życia” - miejsce umożliwiające matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, bezpieczne pozostawienie go w nim.


Fundacja "Nasze Dzieci" Nr KRS 0000232243

ul. Topolowa 17, 83-304 Przodkowo, tel. 509 980 780, e-mail: hanna.kajeta@gmail.com

Fundacja dba o rozwój, wspiera działania edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży. Do tej pory organizacja zrealizowała kilka projektów w zakresie wsparcia działalności UKŻ Lamelka. Fundacja wspiera m.in. działalność stowarzyszeń obszaru NGO, jak również inicjatyw związanych z rozwojem regionu. Pomaga w zakupie sprzętu do organizacji zajęć edukacyjnych i portowych (żaglówki, osprzęt, sprzęt asekuracyjny – łodzie motorowodne, kamizelki). Wspiera działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Współorganizuje seminaria edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa nad wodą we współpracy z instytucjami. Promuje inicjatywy oddolne mieszkańców związane z rozwojem i promocją regionu. Realizuje projekty w zakresie integracji społecznej m.in. "Dwie Brodnice jedna historia", wspierając działania w zakresie lokalnej przedsiębiorczości. W 2018 roku wraz z mieszkańcami Brodnicy Górnej i Dolnej wspierać będzie tworzenie  koła gospodyń brodnickich. Fundacja zaprasza do przekazania 1% na działania lokalne, dofinansowanie inicjatyw obywatelskich w ramach rozwoju naszego regionu i wspieranie aktywności mieszkańców Powiatu Kartuskiego. 


Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego Perełki Nr KRS 0000243064

Leźno 43, 80-298 Gdańsk Leźno, tel. 502 709 934, e-mail: perelki@perelki.org, www.perelki.org

Stowarzyszenie prowadzi Zespół Perełki, który może poszczycić się bardzo bogatym repertuarem. "Perełki" wielokrotnie zdobywały nagrody i wyróżnienia, zaproszenia na różne imprezy taneczne, konkursy i koncerty.


Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie Nr KRS 0000245039

ul. Makowa 5, 80-297 Banino, tel. 601 691 652, e-mail: pryczkowski@iq.pl, www.zkpbanino.pl

Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego stawia sobie za cele utrwalenie kaszubskości, pogłębianie znajomości języka kaszubskiego i jego popularyzację wśród młodszych pokoleń. Odział realizuje wiele inicjatyw takich jak festiwal filmów czy humoru kaszubskiego. Środki pozyskane z 1% przeznacza na dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów kaszubskich: Mulczi, Spiéwné kwiôtczi i Młodzëzna.


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie Nr KRS 0000251223

ul. Gdańska 117, 83-330 Pępowo, tel. 58 681 87 91, e-mail: przyjaciele.pepowo@wp.pl, www.sppepowo.republika.pl

Stowarzyszenie wspiera działalność szkoły. Wszyscy nauczyciele pracują w stowarzyszeniu na zasadzie wolontariatu. Pozyskiwane środki trafiają wyłącznie do szkoły i jej uczniów.
W bieżącym roku oprócz powtarzających się wydatków takich jak: stypendia, dofinansowanie wycieczek dla uczniów pochodzących z mniej zamożnych rodzin, nagrody dla uczniów za uzyskiwane wyniki w nauce i zachowanie, nagrody za udział i osiągnięcia w konkursach, zakup odzieży dla dzieci tego potrzebujące, doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup pomocy dydaktycznych; planujemy zrealizować wycieczkę historyczną dla uczniów klas starszych "Śladami Patrona", której jednym z celów jest złożenie hołdu przez społeczność uczniowską w miejscu spoczynku Patrona w Halle gdzie został stracony i pochowany w czasie II wojny światowej.


Stowarzyszenie na rzecz Kultury KaszubskiejNa Kraju” Nr KRS 0000259566

Rąb 32, 83-305 Pomieczyno, tel. 605 880 102, e-mail: rzeszewicz@wp.pl

Stowarzyszenie kultywuje i promuje kulturę kaszubską. Organizuje warsztaty rękodzieła, haftowania wzorów kaszubskich i inne. Prowadzi lekcje muzealne  w izbie regionalnej w siedzibie stowarzyszenia. Organizuje Konkurs "Rodno Mowa". Stałą imprezą jest Majówka dla Seniorów. Współpracuje z Zespołem Kaszubskim „Przodkowianie”.Organizuje wyjazdy zagraniczne dla zespołu. Organizuje spotkania integracyjne pokoleniowe (babcia, rodzic, dziecko).


Stowarzyszenie Edukacja Plus Integracja Nr KRS 0000265867

ul. Lotnicza 15, 80-297 Banino, e-mail: edukacja.plus.integracja@gmail.com, www.eplusi.pl, Stowarzyszenie jest na facebooku

Stowarzyszenie zajmuje się realizacją  projektów edukacyjnych dla mieszkańców Banina
i okolic, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Prowadzi regionalny zespół wokalno-taneczny, zajęcia wokalne, sportowe, spotkania z grami planszowymi oraz  cykliczne marsze nordic walking. Współorganizuje zawody sportowe, festiwal piosenki angielskiej oraz coroczny festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców Banina.


Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie” Nr KRS 0000279676

ul. ks. Arasmusa 2A, 83-307 Kiełpino, e-mail: kielpiestowarzyszenie@gmail.com, www.kielpie.pl

Stowarzyszenie dba o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży wiejskiej. Celem organizacji jest aktywizacja i integrowanie środowiska lokalnego, organizacja czasu wolnego mieszkańcom wsi oraz działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki w małych miejscowościach.


Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach, Nr KRS 0000298150

ul. 3 Maja 14, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 13 01, www.sp1kartuzy.edupage.org

Nasza organizacja działa na terenie Powiatu Kartuskiego. Od roku 2008 roku zrealizowaliśmy  kilkaset projektów, których adresatami były dzieci i młodzież  oraz dorośli. Zorganizowaliśmy wiele godzin zajęć rozwijających ich zainteresowania. Dzięki zbiórce 1% możemy pomagać dzieciom i ich rodzinom na wiele sposobów. W kolejnym roku  będziemy dofinansowywać m.in.: dożywianie dzieci w szkołach, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, wycieczki szkolne i wyjazdy wakacyjne, zakup nowych podręczników szkolnych dla najbiedniejszych, zakup paczek świątecznych potrzebującym oraz organizację warsztatów edukacyjno – wychowawczych.


Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” Nr KRS 0000301842

ul. Wolności 42, 83-314 Somonino, tel. 58 684 59 43, e-mail: jestesmyrazem2008@wp.pl, www.jestesmyrazem.wordpress.com    

Stowarzyszenie zajmuje się organizacją wszelkich form edukacji pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Somonino. Jedno z najważniejszych przedsięwzięć, to realizacja inwestycji pn. „Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich w Szkole im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie”.


Gminny Klub Sportowy „Żukowo” Nr KRS 0000345123

ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo  gks-zukowo@wp.pl, www.gks-zukowo.com

Gminny Klub Sportowy Żukowo powstał w kwietniu 2008 r. jako podmiot łączący dotychczasowe koła sportowe, które działały na terenie Gminy Żukowo. Zasadniczym celem klubu jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.
W strukturach klubu działają sekcje piłki ręcznej, piłki siatkowej, lekkoatletyczna, judo, piłki nożnej seniorów, piłki nożnej kobiet oraz Akademia Piłkarska dla dzieci.


„Rozwiń Skrzydła”, Nr KRS 0000347070

ul. Osiedlowa 17, 83-314 Somonino, tel. 58 684 56 43, e-mail: gim.somonino@neostrada.pl, http://rozwinskrzydla.zssomonino.pl

Stowarzyszenie działa przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. Organizujemy i wspieramy działania edukacyjne, kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży. Organizacja zrealizowała wiele  projektów dla dzieci i młodzieży z gminy Somonino i powiatu kartuskiego, m.in. „Centrum Kultury Kaszubskiej Kleka” w Somoninie,  „Promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie tras narciarstwa biegowego w Lesie Hopowskim”, organizację sekcji miłośników narciarstwa”. Jesteśmy od kilku lat organizatorami „Powiatowej Ligi Gimnazjalnej w piłce nożnej halowej”. Działamy również na rzecz integracji m.in. projekt Współdziałamy razem –  integracyjne działania uczniów z powiatu kartuskiego”. Realizując liczne projekty  wspieramy szkołę w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży powiatu kartuskiego.


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach Nr KRS 0000350773

ul. Rynek 6, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 38 00, e-mail: klokartuzy@wp.pl, www.katolik.kartuzy.pl

Stowarzyszenie przede wszystkim wspiera działania pedagogiczne i inicjatywy mające na celu rozwój edukacji, działalności charytatywnej i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach. Dotychczas udało się wesprzeć innowacje pedagogiczne, organizację wolontariatu oraz stypendia dla uczniów. Szczególnym zadaniem na najbliższy czas będą starania, by rozbudować budynek szkoły.


GKS Cartusia 1923 Nr KRS 0000351734

ul. 3 Maja 34, 83-300 Kartuzy, e-mail: biuro@cartusia1923.pl, www.cartusia1923.pl    

Klub zajmuje się szkoleniem młodzieży z terenu powiatu kartuskiego, a także posiada drużynę seniorów. Łącznie w Klubie zarejestrowanych jest około 200 zawodników. Od listopada 2013 roku, dzięki podpisaniu umowy z Akademią Piłkarską Lechia Gdańsk, Klub włączony został do projektu "Biało-zielona przyszłość z Lotosem", jego koncepcja  oparta jest na stworzonym przez największych fachowców wieloletnim planie szkolenia.


Stowarzyszenie „Ad Intende – z Sercem” Nr KRS 0000358914

ul. Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy, tel. 58 685 49 19, e-mail: adintendekartuzy@gmail.com

Stowarzyszenie zostało założone w 2010 r. w celu promocji zdrowia wśród lokalnej społeczności, wspierania rozwoju Oddziału Chirurgii Szpitala w Kartuzach poprzez rozszerzenie profilu jego działalności (Ortopedia, Chirurgia Ręki), wprowadzanie nowych metod operacyjnych i diagnostycznych oraz poprawę warunków lokalowych. Aktywnie współdziała z Samorządami Powiatu Kartuskiego przy zakupie niezbędnego sprzętu do Szpitala. Dzięki Wsparciu Burmistrza i Rady Miejskiej w Kartuzach dysponuje na Oddziale jedenastoma w pełni wyposażonymi monitorowanymi łóżkami w dwóch Salach Pooperacyjnych. Dzięki wsparciu sponsorów i darczyńców w ramach 1% udało zrealizować się wiele celów, m.in.: poprawa warunków lokalowych poprzez wyposażenie sal chorych w nowe łózka i szafki, zakup kardiomonitorów i pomp infuzyjnych na sale Intensywnego Nadzoru Medycznego, współfinansowanie zakupu sprzętu do badań endoskopowych, zakup niezbędnych wózków do przewozu chorych na badania diagnostyczne i na sale operacyjne, pomoc finansowa przy publikacjach prac naukowych – lekarze naszego Oddziału publikują artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych, pomoc w rehabilitacji ciężko poszkodowanym pacjentom, instalacja systemu nagłośnieniowego na korytarzu Oddziału. Cele na przyszłość: pomoc przy planowanej inwestycji budowy Nowego Oddziału i Bloku Operacyjnego Chirurgii, zakup sprzętu medycznego, wprowadzenie nowych metod diagnostycznych i operacyjnych, dalsza poprawa warunków lokalowych dla pacjentów, dalszy rozwój działalności naukowej w ramach Oddziału.


Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu Spełnia Marzenia” Nr KRS 0000376628

Borcz 70A, 83-312 Borcz, tel. 58 684 13 70, e-mail: spborcz@vp.pl, www.sp-borcz.edupage.org

Stowarzyszenie wspiera dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borczu poprzez pomoc finansową i rzeczową dla najuboższych uczniów oraz dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i sportowym oraz wycieczek edukacyjnych.


Fundacja Słoneczne Wzgórze Nr KRS 0000411532

ul. Kartuska 73A, 83-322 Stężyca, tel. 503 800 378, e-mail: sunnyhill@wp.pl, www.sunnyhill.pl

Fundacja prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, wspomaga osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z autyzmem. Dba także o rozwój kultury i edukacji na wsi, przeciwdziała bezradności i wykluczeniu społecznemu. Przekazując 1% swojego podatku wzmocnisz nasze działania społeczne, stworzysz możliwość naszym podopiecznym pokonywanie barier, dasz szansę osobom niepełnosprawnym na profesjonalną rehabilitację, gwarantując im wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej. Dziękujemy słonecznie!


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie Nr KRS 0000412761

ul. Szkolna 29, 83-307 Kiełpino, tel. 58 694 21 44, e-mail: sekretariat@zskielpino.pl, www.zskielpino.edupage.org

Stowarzyszenie wspiera działania pedagogiczne i inicjatywy mające na celu rozwój edukacji, działalność charytatywną i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Kiełpinie.


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Delta” Nr KRS 0000436873

os. Wybickiego 33, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 11 54, e-mail: zso2.sekretariat@gmail.com, www.zso2.kartuzy.pl

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach.


Gminny Klub Sportowy „Cartusia” w Kartuzach Nr KRS 0000492116
- ul. Gdańska 15, 83-300 Kartuzy, tel. 601 681 531, e-mail:
gks-cartusia@wp.pl, www.cartusia.pl

Klub prowadzi sekcję piłki ręcznej, zapasów, kolarstwa, pływania, lekkiej atletyki, biatlonu oraz narciarstwa. Rok 2017 to przede wszystkim wysoka pozycja sportu kartuskiego na terenie województwa pomorskiego a co za tym idzie i na terenie kraju. To jedyny klub spoza Trójmiasta, który potrafi nawiązać rywalizację z najlepszymi w kraju, a także pozytywnie pokazać się na imprezach mistrzowskich, arenie krajowej i międzynarodowej.


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz, Nr KRS 0000496944
ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo tel. 58-681-70-50, adres email: gim2@zukowo.pl,
spsheweliusz@wp.pl, http://www.gimnazjum2.zukowo.pl/pgs/stowarzyszenieJH.html, nr konta: 08 8309 0000 0079 5064 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Sztumie

Od początku swojej działalności SPS Heweliusz prowadzi działalność kulturalno-oświatową skierowaną głównie do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie (dawniej Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie) oraz okolicznych mieszkańców. Dzięki pozyskanym darowiznom udało się zakupić sprzęt, który jest wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli (np. tablety, teleskop astronomiczny). Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Żukowo, Powiatu Kartuskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej członkowie SPS Heweliusz zrealizowali wiele projektów takich jak: Festyn Rodzinny Sięgając Gwiazd, Komunikacja z gwiazdami (zajęcia z astrofizyki, j. angielskiego i informatyki dla uczniów), Brazylijskie Jiu Jitsu w Gimnazjum, Aktywni=Bezpieczni (zajęcia z nauki jazdy na rolkach, rowerach BMX i tańca nowoczesnego dla uczniów), SAMORZĄD kontra MY (wymiana polsko-ukraińska) czy Akademia Seniora.


Fundacja „Nie będziesz sam” Nr KRS 0000524470

83-322 Stężyca, ul. Wrzosowa 5, tel. 509 523 598, e-mail: niebedzieszsam@gmail.com

Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc i opieka nad osobami w podeszłym wieku - w tym organizowanie i finansowanie domu stacjonarnego pobytu, niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach, osobom niepełnosprawnym, a także wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej-zwłaszcza dzieci (np. poprzez finansowanie dożywiania dzieci prowadzonego przez szkoły). Środki uzyskane z 1% przyczynią się też do organizowania i sfinansowania zakupu sprzętu na wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego, który chcemy stworzyć na potrzeby naszych podopiecznych.


Fundacja „Uśmiechnij się”  Nr KRS 0000537432,

83-334 Miechucińskie Chrósty 191/B, www.usmiechnijsie.pl, facebook Fundacja ''Uśmiechnij się''

Fundacja buduje dom dla osób niepełnosprawnych. Uzyskane z 1% środki pozwolą na realizację kolejnych etapów budowy.


Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja Nr KRS 0000542236,

ul. Słupia 30c, 83-305 Pomieczyno, mail: biuro@ostoja.gda.pl, www.ostoja.gda.pl

Nasz ośrodek to szpital dla dzikich zwierząt. Zwierzęta które do nas trafiły, dzięki specjalistycznej opiece mają szansę na powrót do swojego środowiska naturalnego. Naszym celem jest przygotowanie ich, aby były w jak najlepszej kondycji, dzięki czemu przetrwają
w naturze. Co roku ratujemy ponad 1000 dzikich zwierząt.


Fundacja Tomasza Dorniaka - Stop dla raka, Nr KRS 0000546618

ul. J. Z. Ptach 30, 83-330 Żukowo www.tomaszdorniak.pl, stop.dla.raka@wp.pl, tel. 501-183-708

„Nie pal śmieci-dbaj o dzieci” to ogólnopolska akcja ekologiczna i hasło wpisane w logo fundacji. Zajmujemy się szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną oraz edukacją w zakresie nowych technologii przydatnych w wyleczeniu się z chorób „nieuleczalnych”: nanotechnologii, fizyki kwantowej, chemii oraz biologii wody. Zorganizowaliśmy 350 bezpłatnych wykładów „Stop dla raka i GMO”. Pomogliśmy dzieciom i dorosłym- 20 tys. osób wyleczyć się lub pozbyć uciążliwych dolegliwości. Wydaliśmy „Księgę Zdrowia” o sposobach leczenia m.in. nowotworów, cukrzycy, tarczycy, celiakii, SM, RZS  oraz innych chorób autoimmunologicznych. W 2017 r. byliśmy pomysłodawcą „Święta Pstrąga i Lipienia” w Żukowie. W 2018 r. chcemy z 1% podatku przekazać chorym skuteczne leki, które nie są refundowane w Polsce.

 

 

Galeria
plakat-1-procent.jpg
Newsletter
Kalendarz wydarzeń
Styczeń 2019
12345

7891012

14151617181920

21222324252627

28293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski